OTTO I. v. HAKE

Gutsherr auf Uetz
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
(?) OTTO I. v. HAKE 1411 erwähnt erster Gutsherr auf Uetz
Bruder (?): HENNING I. v. HAKE
(?) HENNING II. v. HAKE um 1499 erwähnt Sohn (?)