HOESSFELD, Friedrich Oskar

Architekt
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
1848-1915 FRIEDRICH OSKAR HOESSFELD Architekt