TETTAU, Wilhelm Freiherr v.

Architekt
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
1872-1929 WILHELM FREIHERR v. TETTAU Architekt