HAKE, Joachim V. v.

Gutsherr auf Dallgow und Bornim
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
um 1500-1554 JOACHIM V. v. HAKE 1541-1554 Gutsherr auf Dallgow und Bornim
(?) ANNA v. SCHAPELOW Gemahlin
um 1535-um 1603 HANS V. v. HAKE Sohn