HAKE, Hans IV. v.

Gutsherr auf Buchow- Karpzow
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
(?-1565 HANS IV. v. HAKE um 1547 Gutsherr auf Buchow-Karpzow
(?) A. N. v. RIBBECK Gemahlin
?-1607 HANS V. v. HAKE 1571 erwähnt (1.) Sohn,
?-1610 ANDREAS IV. v. HAKE (2.) Sohn, vermählt mit (1.) URTILLA v. BRÖSICKE, (2.) HEDWIG v. HAKE und (3.) KATHARINA v. RETZDORF
?-1579 GEORG I. v. HAKE 1565 erwähnt (3.) Sohn