EBE, Gustav

Architekt (Büro Ebe & Benda)
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
1834-1916 GUSTAV EBE Architekt (Büro Ebe & Benda)