EBHARDT, Bodo Heinrich Justus

Architekt
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
1865-1945 BODO HEINRICH JUSTUS EBHARDT Architekt